Cuprum Arena - projekt zagospodarowania terenu - Lubin

Cuprum Arena - projekt zagospodarowania terenu - Lubin

Cuprum Arena - projekt zagospodarowania terenu - Lubin Cuprum Arena - projekt zagospodarowania terenu - Lubin

Cuprum Arena - projekt zagospodarowania terenu - Lubin Cuprum Arena - projekt zagospodarowania terenu - Lubin

Cuprum Arena - projekt zagospodarowania terenu - Lubin Cuprum Arena - projekt zagospodarowania terenu - Lubin

Cuprum Arena - projekt zagospodarowania terenu - Lubin Cuprum Arena - projekt zagospodarowania terenu - Lubin

Cuprum Arena - projekt zagospodarowania terenu - Lubin

Cuprum Arena - projekt zagospodarowania terenu - Lubin

Cuprum Arena - projekt zagospodarowania terenu - Lubin

Projekt zieleni uwzględnia wytyczne dotyczące dopuszczalnych odległości sadzenia drzew i krzewów od budynków i urządzeń infrastruktury. Wszystkie rośliny zostały dobrane odpowiednio do stanowisk przyszłego bytowania, ze szczególnym uwzględnieniem nasłonecznienia i poziomu wód gruntowych.

Rejon wejścia A

Miejsce na roślinność w rejonie wejścia A jest mocno ograniczone ze względu na przewidywane duże natężenie ruchu pieszo – kołowego (przejścia dla pieszych i wjazd do rotundy ze „ślimakiem”). W tym rejonie zastosowano więc jedynie niską roślinność w postaci szpalerów krzewów, podkreślających ciągi piesze. Dopełnienie stanowią rabaty bylinowe oraz roślinność płożąca w kontrastowych zestawieniach.
Po obrysie rotundy ze „ślimakiem”, od strony południowej i wschodniej, w specjalnie zaprojektowanej donicy, zostaną nasadzone rośliny pnące, które poprowadzone na linkach stalowych, stworzą „zieloną” elewację tej części obiektu handlowego.

Rejon wejścia B

To strefa o najbardziej reprezentacyjnym charakterze, która po otwarciu galerii handlowej ma stać się nowym centrum Lubina. Planując tą strefę wzięto pod uwagę bryłę budynku z ogromną przeszkloną powierzchnią wejścia, ale także przewidywane duże natężenie ruchu pieszego. Do głównego wejścia prowadzi szeroka alejka przystosowana do ruchu kołowego (obsługa serwisowa zieleni, służby techniczne, opróżnianie pojemników na śmieci itd.). Dostęp do tej strefy od ul. Gen. W. Sikorskiego umożliwiają dodatkowo dwie ścieżki. Centrum tego rejonu stanowi umiejscowiony pośrodku placu element wodny w postaci „skaczącej” fontanny, który w okresie letnim będzie stanowić atrakcję przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. W tym rejonie zaplanowano amfiteatr wkomponowany w skarpę od strony ul. Gen. W. Sikorskiego. Po drugie stronie sceny na murku okalającym plac przewidziano dodatkowo siedziska dla kilkudziesięciu osób. Od strony kanału Baczyna przewidziano usypanie skarpy o łagodnym stoku. W tym miejscu zdecydowano się na zastosowanie roślinności średniej i wysokiej, co pozwoli ukryć przed okiem klientów galerii mało atrakcyjne sąsiedztwo na drugim brzegu kanału Baczyna.

Rejon wejścia C

Planując układ przestrzenny tej strefy pod uwagę brano przede wszystkim bliskie sąsiedztwo rynku i lokalizację przystanków komunikacji miejskiej. Układ ścieżek uwzględnia także łatwy dostęp pieszych do kładek nad kanałem Baczyna, a w konsekwencji do samego wejścia C, ulokowanego już na drugim brzegu kanału. Roślinność wysoką tego rejonu stanowi istniejąca aleja lipowa, którą proponuje się uzupełnić o brakujące egzemplarze.

Bilans zieleni

Powierzchnia terenu opracowania wynosi 35718,3 m2 (3,57 ha).
Powierzchnia zieleni rekreacyjno – izolacyjnej, biologicznie czynnej liczona w granicach opracowania wynosi 12,03 % (4299,55 m2).
Ponadto projekt obejmuje zieleń poza terenem opracowanie, na terenach przyległych do planowanej inwestycji – powierzchnia tej zieleni wynosi 931,51 m2.
Całkowita powierzchnia zieleni projektowanej wynosi 5231,06 m2.

 • Suma drzew projektowanych: 126
 • Suma krzewów projektowanych: 14286
 • Suma bylin projektowanych: 993
 • Suma pnączy projektowanych: 36
 • Suma wszystkich projektowanych roślin: 15441

PROJEKTY

Comments are closed.

Nasi Klienci

 • Echo Investment (Kielce)
 • ArC2 - Fabryka projektowa (Wrocław)
 • Województwo Dolnośląskie
 • POL DRÓG
 • Group-Arch (Wrocław)
 • Izba Skarbowa - Wrocław
 • Chemeko System (Wrocław)
 • Prestiż MGC Inwest (Polkowice)
 • Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates - APAKA (Wrocław)
 • WROBIS - Grupa Mostostal Warszawa (Wrocław)
 • Inmoser Polska (Kraków)
 • Budus - Grupa PHMB (Wrocław)
 • Budserwis (Gliwice)
 • Kubit - Pracownia Projektowa (Wrocław)
 • ATD Architekci (Wrocław)
 • OZONE Architectural Studio (Wrocław)
 • Gmina Wrocław
 • Pracownia Autorska Architektury Jerzego Modlingera
Dziękujemy za zaufanie!