Przegląd drzew przydrożnych, inwentaryzacja alej - gmina Strzelin


Pobierz naszą publikację
Program zachowania zadrzewień przydrożnych w gminie Strzelin
Pobierz – PDF (8 MB)
Program był realizowany w roku 2014 w ramach projektu „Drogi dla Natury”
DDN_LOGO
[Best_Wordpress_Gallery id=”6″ gal_title=”Aleje w gminie Strzelin”]
W gminie Strzelin program „Drogi dla Natury” był realizowany od początku 2014 roku. W jego ramach dokonano przeglądu na terenie gminy wszystkich cennych przyrodniczo alej. Podczas prac terenowych brano pod uwagę stan zdrowotny drzew, jak i stan zachowania poszczególnych alej. Na początku października odbyło się również dwudniowe szkolenie „Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew”. Szkolenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem – wzięło w nim udział ok. 50 osób. Wśród nich byli urzędnicy ze Strzelina oraz okolicznych gmin, a także zarządcy dróg, lokalni wykonawcy związani z zielenią oraz mieszkańcy zainteresowanie tematem ochrony drzew. Na terenie gminy Strzelin w ramach programu „Drogi dla Natury” wykonano także 10 modelowych ekspertyz dendrologicznych, a w grudniu 2014 r. zostały przeprowadzone modelowe prace pielęgnacyjne na 10 drzewach. W trakcie realizacji projektu w gminie Strzelin zostało nasadzonych 70 szt. drzew – lip drobnolistnych przy drodze gminnej łączącej miejscowości Pęcz i Mikoszów. Sadzenie drzew odbyło się w porozumieniu z władzami gminy Strzelin, zarządcą drogi, z zaangażowaniem lokalnej społeczności oraz młodzieży szkolnej. Podsumowaniem prac na terenie gminy jest obszerny dokument „Program zachowania zadrzewień przydrożnych gminy Strzelin”.
 • Na terenie gminy Strzelin zinwentaryzowano 72 cenne przyrodniczo aleje, a ich łączna długość wyniosła 48 160 m (48,16 km).
 • Największa liczba alej zlokalizowana jest przy drogach powiatowych (31 alej o łącznej długości 20 370 m) – zarządca: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie. Przy drogach wojewódzkich zlokalizowane są 22 aleje o łącznej długości 19 760 m – zarządca: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, przy drogach krajowych zinwentaryzowano 6 alej o łącznej długości 5 210 m – zarządca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zaś przy drogach gminnych znajduje się 9 alej o łącznej długości 2 060 m – zarządca: Gmina Strzelin. 3 aleje o łącznej długości 560 m zlokalizowane są przy drogach prywatnych, zaś 1 aleja o długości 200 m zlokalizowana jest przy drodze, która ma charakter gminno-prywatny.
 • Łączna ilość drzew, które wchodzą w skład alej na terenie gminy Strzelin wyniosła 5 413 szt. Najliczniej występującym gatunkiem wchodzącym w skład zinwentaryzowanych alej jest topola kanadyjska – łącznie 2886 szt. (ponad 53% wszystkich zinwentaryzowanych drzew przydrożnych).
 • Stan zdrowotny drzew w alejach na terenie gminy Strzelin jest zasadniczo dobry (dotyczy 33 alej) lub dostateczny (w przypadku 34 alej).
 • Jeśli chodzi o stan zachowania alej, to 34 aleje spośród 72 można określić jako zwarte z lukami.
 • W najbliższych latach należy założyć usunięcie 214 szt. topól. Najwięcej przy drogach wojewódzkich – 145 szt., a następnie: przy drogach gminnych – 36 szt., przy drogach krajowych – 24 szt., przy drogach powiatowych – 9 szt. Należy założyć, że w ciągu najbliższych 5-10 lat znaczna liczba topól osiągnie wiek dojrzały i może wystąpić konieczność ich usunięcia.
 • Potencjalne siedlisko chronionego prawem owada – pachnicy dębowej, stwierdzono w przypadku 13 alej.
 • W przypadku wszystkich alej należy przeprowadzić bieżące prace pielęgnacyjne – od usunięcia drobnego posuszu w koronie, po interwencyjne usunięcie drzew zagrażających.
 • W przypadku 58 alej możliwe jest uzupełnienie nowymi nasadzeniami.
 • Aby uchronić aleje na terenie gminy Strzelin przed postępującym procesem ich zanikania należy w najbliższych latach nasadzić przynajmniej 1450 drzew.

 • Zarządca drogi powinien dokonywać regularnych przeglądów zadrzewień przydrożnych, zwracając szczególną uwagę na stan zdrowotny drzew. Dzięki temu możliwa będzie szybka reakcja na obniżenie kondycji zdrowotnej drzew, a w razie konieczności – interwencyjne usunięcie drzew stanowiących zagrożenie. Przeglądy zadrzewień przydrożnych powinny odbywać się co minimum 2 lata (optymalnie co rok), a powinny ich dokonywać specjalistyczne firmy z doświadczeniem dendrologicznym.
 • Zaleca się interwencyjne usunięcie drzew martwych, suchych – stanowiących realne zagrożenie dla osób i mienia.
 • Zaleca się regularne prowadzenie prac pielęgnacyjnych na drzewostanie przydrożnym – usuwanie posuszu w koronie, usuwanie martwych i często przewieszających się w koronie drzewa gałęzi i konarów.
 • Zaleca się, aby w każdym przypadku wycinki drzewa alejowego, zarządca drogi zbadał drzewo pod kątem entomologicznym, chiropterologicznym i ornitologicznym.
 • Zaleca się, aby wytypowane podczas prac inwentaryzacyjnych potencjalne siedliska pachnicy dębowej zostały zbadane przez specjalistę – entomologa.
 • Zaleca się, aby w przypadku wycinki drzew alejowych, zastępować je nowymi nasadzeniami – z zachowaniem bezpiecznej odległości od skrajni jezdni, najlepiej za rowem odwadniającym drogę.
 • Zaleca się aby zarządcy dróg (w szczególności tych o dużym natężeniu ruchy – krajowe i wojewódzkie) wyznaczyli w terenie obszar pasa drogowego. Ułatwi to wykonywanie regularnych przeglądów zadrzewień przydrożnych, realizowania nowych nasadzeń, a także ukróci proceder zajmowania pasa drogowego przez rolników, których pola sąsiadują z droga. Rolnicy ci zapewne nieświadomie uszkadzają (np. podczas prac ornych) bryły korzeniowe drzew przydrożnych, przez co mogą naruszyć stabilność drzewa.
 • Zaleca się przeprowadzanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na temat drzew, roli i znaczenia alej dla przyrody oraz udziału dzieci, młodzieży i lokalnej społeczności w akcjach sadzenia drzew.
 • Zaleca się, aby topole (teraz dominujące w krajobrazie alej gminy Strzelin) stopniowo zastępować nasadzeniami innych gatunków rodzimych – np. lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, klon pospolity.
 • Zaleca się uzupełnienie luk w istniejących alejach nowymi nasadzeniami gatunków rodzimych.
 • Zaleca się sadzenie przy drogach polnych drzew owocowych – grusz, jabłoni i czereśni.
 • Zaleca się, aby w przypadku realizowania inwestycji związanych z modernizacją i przebudową dróg, wykonawca inwestycji był zobowiązany do zapewnienia nadzoru dendrologicznego.

Ogólnopolski program „Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych” został zainicjowany w 2009 roku przez wrocławską Fundację EkoRozwoju. Inicjatywa wspierana jest przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej o programie Drogi dla Natury można przeczytać na stronie: http://www.aleje.org.pl

ddn-stopka