Projekt zieleni przy ul. Dworskiej, Wrocław

Projekt zieleni przy ul. Dworskiej, Wrocław

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni w najbliższym otoczeniu planowanej inwestycji na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niesłyszących przy ul. Dworskiej we Wrocławiu. W projekcie uwzględniono nasadzenia kompensacyjne, w związku z koniecznością usunięcia drzew kolidujących z projektowaną inwestycją.

Teren położony jest na terenie parku podworskiego, z obiektem zabytkowym – dawnym dworem, obecnie będącym częścią Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niesłyszących.

Założenia projektowe:

 • Powiązanie terenu zieleni z otaczającą zabudową;
 • Nawiązanie do istniejącej roślinności;
 • Izolacja miejsc rekreacji i sportu od strefy parkingów i dróg dojazdowych;
 • Dostosowanie planowanych nasadzeń do wymogów obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych celem wyeliminowania kolizji z projektowanym i istniejącym uzbrojeniem terenu, a także budynkami i ciągami komunikacyjnymi.

Projekt zieleni

W przedstawionym projekcie zieleni wzięto pod uwagę przede wszystkim położenie projektowanej inwestycji i kontekst historyczny podworskiego parku krajobrazowego. W projekcie uwzględniono również takie przesłanki, jak uzbrojenie terenu, bryła projektowanego budynku, przebieg ciągów komunikacyjnych oraz rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych.

Przeznaczeniem projektowanego założenia będzie rekreacja dzieci i młodzieży szkolnej. W związku z tym projektowana roślinność została dobrana pod kątem pełnienia dwojakiej funkcji: dekoracyjnej oraz izolacyjnej. Jednocześnie projektowana szata roślinna, która ma towarzyszyć planowanej inwestycji, pełni funkcję kompensacyjną – w związku z koniecznymi wycinkami drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi obiektami.

PROJEKTY

Comments are closed.

Nasi Klienci

 • Echo Investment (Kielce)
 • ArC2 - Fabryka projektowa (Wrocław)
 • Województwo Dolnośląskie
 • POL DRÓG
 • Group-Arch (Wrocław)
 • Izba Skarbowa - Wrocław
 • Chemeko System (Wrocław)
 • Prestiż MGC Inwest (Polkowice)
 • Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates - APAKA (Wrocław)
 • WROBIS - Grupa Mostostal Warszawa (Wrocław)
 • Inmoser Polska (Kraków)
 • Budus - Grupa PHMB (Wrocław)
 • Budserwis (Gliwice)
 • Kubit - Pracownia Projektowa (Wrocław)
 • ATD Architekci (Wrocław)
 • OZONE Architectural Studio (Wrocław)
 • Gmina Wrocław
 • Pracownia Autorska Architektury Jerzego Modlingera
Dziękujemy za zaufanie!