Zagospodarowanie obszaru dawnej wystawy WUWA we Wrocławiu - praca konkursowa

Zagospodarowanie obszaru dawnej wystawy WUWA we Wrocławiu - praca konkursowa

Zagospodarowanie obszaru dawnej wystawy WUWA we Wrocławiu - praca konkursowa

Zagospodarowanie obszaru dawnej wystawy WUWA we Wrocławiu - praca konkursowa

Zagospodarowanie obszaru dawnej wystawy WUWA we Wrocławiu - praca konkursowa

Zagospodarowanie obszaru dawnej wystawy WUWA we Wrocławiu - praca konkursowa

Zagospodarowanie obszaru dawnej wystawy WUWA we Wrocławiu - praca konkursowa Zagospodarowanie obszaru dawnej wystawy WUWA we Wrocławiu - praca konkursowa

Zagospodarowanie obszaru dawnej wystawy WUWA we Wrocławiu - praca konkursowa Zagospodarowanie obszaru dawnej wystawy WUWA we Wrocławiu - praca konkursowa

Zagospodarowanie obszaru dawnej wystawy WUWA we Wrocławiu - praca konkursowa

Zagospodarowanie obszaru dawnej wystawy WUWA we Wrocławiu - praca konkursowa Zagospodarowanie obszaru dawnej wystawy WUWA we Wrocławiu - praca konkursowa

Zagospodarowanie obszaru dawnej wystawy WUWA we Wrocławiu - praca konkursowa

Zagospodarowanie obszaru dawnej wystawy WUWA we Wrocławiu - praca konkursowa

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania obszaru dawnej wystawy WUWA we Wrocławiu

Opis do koncepcji projektowej

Paradygmat miejsca

WUWA – czyli wrocławska wystawa Wohnung Und Werkraum składała się 2 części: jedna to wzorcowe osiedle mieszkaniowe (znajdujące się w obrębie dzisiejszych ulic Wróblewskiego, Tramwajowej, Dembowskiego, Zielonego Dębu oraz Mikołaja Kopernika), którego zagospodarowanie jest przedmiotem koncepcji projektowej, druga to ekspozycja znajdująca się na terenach wystawowych, w Hali Stulecia oraz Pawilonie czterech Kopuł oraz Hali Targów. Zespół projektowy inspiracji szukał właśnie w tej drugiej ekspozycji, na której szerzej zaprezentowano tematykę zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem urządzania terenów zieleni oraz aranżacji małej architektury.

Założenia projektowe

 • Zaproponowany wystrój przestrzenny definiuje przestrzenie publiczne, półpubliczne oraz prywatne, mając na uwadze charakter całości zespołu oraz wytyczne mpzp i wymogi regulaminowe.
 • Całość rozwiązań prezentują schematy: funkcjonalny i komunikacyjny.
 • Dla określonych przestrzeni zdefiniowano funkcje wraz z doborem wyposażenia.
 • Zdefiniowano hierarchię przestrzeni publicznych w kontekście ponadlokalnym, którą podkreślono elementami systemu informacji przestrzennej.

Zagospodarowanie terenu

Opracowano projekt zagospodarowania terenów zieleni zarówno publicznych, jak i przydomowych, z uwzględnieniem istniejącego charakteru zespołu. Koncepcja projektowa, prezentowana na fragmentach umieszczonych na planszy nr 2, proponuje kompleksowe połączenie elementów istniejących, z projektowaną małą architekturą, systemem zieleni i komunikacji .
Do zachowanych układów zespołu dokomponowano elementy przestrzenne, jak ciągi komunikacyjne, obiekty rekreacji w tym place zabaw oraz otwarte przestrzenie w postaci skwerów.

W celu architektonicznego ujednolicenia przestrzeni strefy wejściowej do WUWY istniejące budynki parterowe znajdujące się przy ul. Tramwajowej zostały połączone ze sobą drewnianą pergolą, na której będzie znajdowała się zieleń pnąca. Istniejące budynki mogą zachować swoją pierwotną funkcję – handlową. Dodatkowo w jednym z budynków będzie znajdowała się informacja turystyczna.
W podobny sposób zostały scalone budynki garażowe znajdujące się z tyłu budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Powyższy zabieg wprowadzi ład przestrzenny, stworzy wrażenie pierzei.

Zaprojektowano przeniesienie przystanków tramwajowych, które to z jednej strony ma na celu ułatwienie dostępu dla osób korzystających z komunikacji miejskiej, a z drugiej uporządkowanie ładu przestrzennego strefy dojść i dojazdów. Do budowy przystanków zostanie wykorzystany beton oraz luksfery. Na przystankach będą znajdować się informacyjno – poznawcze plansze WUWY. Przystanki zostały zaprojektowane przy użyciu najprostszych form architektoniczno – geometrycznych, takich jak: prostopadłościan czy walec. A proponowana surowość materiału, jakim jest beton ma podkreślać użyte formy bezpośrednio nawiązujące do charakteru WUWY.

Zieleń i mała architektura

Projektuje się pozostawienie zieleni istniejącej, decydującej o charakterze zespołu.
W zakresie zieleni projektowanej zaplanowano uzupełnienie istniejącej alei dębowej , odchodzącej od ulicy Wróblewskiego nowymi nasadzeniami, tworząc w ten sposób „zielony korytarz” zieleni wysokiej , widoczny od płd. – zach. wejścia na teren założenia, a także izolację założenia od strony zachodniej granicy z terenem Wystawy. Wydzielono zieleń wysoką – izolacyjną od strony płd. od projektowanego parkingu, zadaniem której jest wizualne osłonięcie mało atrakcyjnego parkingu naziemnego od głównej strefy wejściowej na teren Wystawy. Efekt taki został zaplanowany poprzez nasadzenia zieleni wysokiej, takiej jak formowane nieduże drzewa, lub wysokie krzewy, cięte w geometryczną formę, dostosowaną do strefy głównego wejścia. Na obszarze wystawy zaaranżowano kilka „zielonych wnętrz”. Zaprojektowano je z myślą zarówno o mieszkańcach terenu WUWY, jak i o zwiedzających wystawę. W części płd. – zach. na zach. od budynku wielorodzinnego, „zielone wnętrze” zaprojektowano jako przestrzenie trawiaste, uporządkowane przestrzenie poprzez wprowadzenie kwater i pasów zieleni niskiej (zieleni zadarniającej, krzewów i krzewinek), podkreślające główne kierunki całości założenia projektowego.

Koncepcja przewiduje zintegrowanie projektowanej zieleni oraz elementów małej architektury, co jest widoczne m.in. poprzez połączenie kompozycyjne np. prostopadłościennych siedzisk „belek WUWA” z kształtowanym geometrycznie żywopłotem z ligustru. Uzyskano w ten sposób kompozycyjnie zespoloną bryłę architektoniczną, umożliwiającą przenikanie się zieleni z architekturą. Zabieg ten powielono kilkukrotnie w części zachodniej założenia (na zachód od istniejącego przedszkola, wzdłuż ciągu pieszo – rowerowego), gdzie cięte żywopłoty, usytuowane prostopadle do ciągu komunikacyjnego podkreślają kierunki położenia belek „WUWA”.

Zaproponowano udostępnienie obszaru przedszkola po godzinach jego funkcjonowania, poprzez otworzenie terenów rekreacyjnych dla szerszego grona użytkowników. Dzięki połączeniu funkcji prywatnej i publicznej, pozyskano większy teren zespołu do wykorzystania rekreacyjnego. Przenikanie się tych dwóch stref symbolicznie zaznaczono żywopłotem z ligustru, przechodzącego przez ogrodzenie przedszkola, w kierunku terenów ogólnodostępnych. Zakończeniem poprowadzonej linii roślinnej, jest element małej architektury, w postaci leżącej betonowej „belki WUWY”, będącej jednocześnie siedziskiem.

Wzdłuż ul. Tramwajowej zaprojektowano formowany żywopłot np. z ligustru, oddzielający strefę półpubliczną od prywatnej. Przy akademiku od ulicy Wróblewskiego uporządkowano przestrzeń, wprowadzając nasadzenia zieleni niskiej – formowanej i zgeometryzowanej, głównie o funkcji dekoracyjnej, dostosowanej do ciągu zaprojektowanej zielni przy zabudowie szeregowej. Zieleń przy zabudowie szeregowej przekomponowano wraz z układem komunikacyjnym i małą architekturą tak, by utworzyć spójne „zielone wnętrza” zieleni półpublicznej. Przestrzenie te użytkowane na co dzień przez mieszkańców zabudowy szeregowej, udostępnione będą również dla użytku zwiedzających jako miejsca odpoczynku.

Ogrodzenia działek, z rozróżnieniem na strefy prywatne i półprywatnej, wykonano zgodnie z obowiązującym charakterem miejsca. Zaproponowano naturalny żywopłot strzyżony dla stref półprywatnych przy ul. Tramwajowej i ul. Dębowskiego, jak i ogrodzenie ażurowe stalowe z cokołem z cegły klinkierowej, odpowiadające istniejącemu dla terenów prywatnych – zabudowy jednorodzinnej oraz przedszkola.

Materiały

Materiały użyte w koncepcji, ich kolorystyka zostały dobrane zgodnie z charakterem WUWY. Mała architektura, w postaci siedzisk „belek WUWA”, koszy na śmieci, oświetlenia oraz elementów systemu informacji została zarówno kształtem, jak i użytym materiałem dopasowana do ogólnej, modernistycznej kompozycji otoczenia.
Ciągi piesze zaprojektowano zgodnie z hierarchią pełnionej przez nich funkcji i ważności. Z cegły klinkierowej zaprojektowano miejsca i ścieżki główne. Istniejący materiał, został zachowany, pozostała część nawierzchni zostanie uzupełniony cegłą klinkierową w innym odcieniu w taki sposób, by wyróżnić nowo projektowaną nawierzchnię, od istniejącej. Z kostki betonowej koloru szarego zaprojektowano parkingi oraz chodniki znajdujące się na zewnątrz WUWY. Natomiast place zabaw oraz pozostałe tereny rekreacyjne zaprojektowano z utwardzonej nawierzchni przepuszczalnej (gliniasto – żwirowej) ). Istniejące jezdnie pozostawia się jako asfaltowe do renowacji warstwy wierzchniej

Komunikacja

Kompleksowo rozwiązano zagospodarowanie rejonów przystanków przy ul. Wróblewskiego i Tramwajowej. Elementy komunikacji tramwajowej zgrupowano w rejonie głównego wejścia na teren WUWY, umożliwiając użytkownikom bezpośrednie korzystanie z przestrzeni. Wiaty przystankowe z zielonym dachem oraz mała architektura została zaprojektowana zgodnie z przyjętym charakterem zespołu. W celu uatrakcyjnienia obszarów przyulicznych, zaproponowano „zielone torowisko”, zadarniając teren pomiędzy szynami trakcji tramwajowej.

Koncepcja systemu komunikacji bazuje na istniejących układach zespołu, do których dokomponowano ciągi pieszo-jezdne, ciągi piesze wewnętrzne, prowadzone po założonych osiach kompozycyjnych. Na przecięciu się szlaków spacerowych wytyczono place oraz skwery rekreacyjne, integrujące w obrębie jednej przestrzeni zarówno nowych użytkowników, jak i obecnych mieszkańców zabudowy WUWY.

Zaproponowano lokalizację pojemników na gromadzenie odpadów dla mieszkańców zabudowy WUWY w miejscach odgrodzonych od stref publicznych. Wzdłuż ul. Tramwajowej, dla zabudowy szeregowej śmietniki zbiorcze wkomponowano w ogrodzenie z ligustru, umożliwiając dostęp w odbiorze odpadów, przy jednoczesnym zachowaniu estetyki użytkowania.

System informacji przestrzennej

Projektowany system informacji przestrzennej , został zaprezentowany na planszy nr 4.
Identyfikację dawnych terenów wystawy WUWA umożliwiono dzięki wprowadzeniu 3 szlaków spacerowych, uzupełnionych o informacyjne elementy małej architektury.

Informacyjne elementy małej architektury to:

 • tablice zlokalizowane przy głównych wejściach na teren zespołu,
 • kierunkowskazy z informacjami o obiektach WUWY oraz powiązaniach kompleksu z otoczeniem, w postaci betonowych słupów z odciśniętym napisem identyfikującym, barwione na kolor szlaku, którego są częścią,
 • małe słupki tyczące szlak spacerowy, z kolorystyką odpowiadającą danej trasie.

 

Katalog regulacji i zaleceń w zakresie zagospodarowania terenów prywatnych:

Wykonano katalog wytycznych do zagospodarowania przestrzeni prywatnych. Proponowane zalecenia to:

 • kompozycja zagospodarowania terenów prywatnych, ze szczególnym uwzględnieniem ogrodów przy zabudowie wolnostojącej jednorodzinnej, bazować ma na geometrycznych, powtarzających się układach,
 • dziedzińce, place, tarasy należy wykładać regularnymi płytkami betonowymi lub elementami klinkieru, dopasowanych do elewacji budynku,
 • zaleca się wprowadzanie murków oporowych, będących elementami uzupełniającymi ogrodzenie i elementy kompozycyjne budynku, w celu zachowania charakteru i spójności zagospodarowania,
 • zaleca się geometryczne kształtowanie roślinności, w szczególności gatunków będących naturalnym ogrodzeniem działki, w celu pokreślenia ciągłości linii elewacji oraz podziałów budynku,
 • zaleca się sadzenie roślinności z rozróżnieniem jej piętrowości, a rabaty, wytyczone przez murki oporowe, należy obsadzać roślinnością charakteryzującą się naturalistycznym układem oraz intensywną barwą,
 • należy dopełnić zagospodarowanie ogrodu przydomowego elementami małej architektury, w postaci donic, waz ceramicznych z zasadzoną roślinnością o pokroju architektonicznym -geometrycznym . Umożliwi to połączenie strefy domu ze strefą ogrodu.

Skład zespołu projektowego:
– Agnieszka Kubit
– Dominika Krop-Andrzejczuk
– Aleksandra Urbanek
– Mateusz Gałuszka
– Paweł Andrzejczuk
– Ewa Pol

Projekt: 2011

PROJEKTY

Comments are closed.

Nasi Klienci

 • Echo Investment (Kielce)
 • ArC2 - Fabryka projektowa (Wrocław)
 • Województwo Dolnośląskie
 • POL DRÓG
 • Group-Arch (Wrocław)
 • Izba Skarbowa - Wrocław
 • Chemeko System (Wrocław)
 • Prestiż MGC Inwest (Polkowice)
 • Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates - APAKA (Wrocław)
 • WROBIS - Grupa Mostostal Warszawa (Wrocław)
 • Inmoser Polska (Kraków)
 • Budus - Grupa PHMB (Wrocław)
 • Budserwis (Gliwice)
 • Kubit - Pracownia Projektowa (Wrocław)
 • ATD Architekci (Wrocław)
 • OZONE Architectural Studio (Wrocław)
 • Gmina Wrocław
 • Pracownia Autorska Architektury Jerzego Modlingera
Dziękujemy za zaufanie!