Zagospodarowanie placu Nowy Targ we Wrocławiu - praca konkursowa

Zagospodarowanie placu Nowy Targ we Wrocławiu - praca konkursowa

Zagospodarowanie placu Nowy Targ we Wrocławiu - praca konkursowa

Zagospodarowanie placu Nowy Targ we Wrocławiu - praca konkursowa

Zagospodarowanie placu Nowy Targ we Wrocławiu - praca konkursowa

Zagospodarowanie placu Nowy Targ we Wrocławiu - praca konkursowa

Zagospodarowanie placu Nowy Targ we Wrocławiu - praca konkursowa Zagospodarowanie placu Nowy Targ we Wrocławiu - praca konkursowa

Zagospodarowanie placu Nowy Targ we Wrocławiu - praca konkursowa Zagospodarowanie placu Nowy Targ we Wrocławiu - praca konkursowa

Zagospodarowanie placu Nowy Targ we Wrocławiu - praca konkursowa

Zagospodarowanie placu Nowy Targ we Wrocławiu - praca konkursowa

Zagospodarowanie placu Nowy Targ we Wrocławiu - praca konkursowa

Plac Nowy Targ we Wrocławiu to miejsce szczególne. Przez wieki pełnił funkcje targowe, choć w odróżnieniu od Rynku czy Placu Solnego, nigdy nie był miejscem o szczególnie reprezentacyjnym charakterze. Tragiczną datą w dziejach tej przestrzeni publicznej jest 1 kwietnia 1945 r., kiedy podczas tzw. nalotu wielkanocnego niemal doszczętnie została zniszczona architektoniczna tkanka tej części Wrocławia. Przedwojenny Neu Markt zamienił się dosłownie w morze ruin. Funkcję targową ów plac pełnił przez pewien czas również w nowej, powojennej rzeczywistości – jako jeden z większych wrocławskich „szaberplaców”. (Od)budowa w latach sześćdziesiątych XX wieku zatarła wielowiekowe tradycje targowe przypisywane tej przestrzeni, przy czym nowe zachowania społeczne, które mogłoby kreować to miejsce, nie wystąpiły. W efekcie znaczna część placu, którego zabudowa stanowi głównie funkcje mieszkalną i urzędową, służy obecnie za parking samochodowy, nie będąc przy tym ani przestrzenią przyjazną mieszkańcom, ani użyteczną czy funkcjonalną, ani też atrakcyjną.

Niniejsze koncepcja jest próbą przywrócenia dawnej świetności temu obszarowi wielkomiejskiemu, co wykreuje w tej przestrzeni nowe zachowania społeczne. Aby przełamać monotonię – podstawową wadę obecnej formy placu Nowy Targ, wynikającą z jednolitości czasu powstania, zdecydowano się w koncepcji na połączenie symetrii z różnorodnością, operowanie kontrastem, tak pod względem formy, jak i materiałów. Inspirację stanowiła tafla rozbitego szkła, która z jednej strony jest symbolicznym nawiązaniem do zniszczeń wojennych w czasie Festung Breslau, z drugiej – stanowi punkt wyjścia dla pomysłu na stworzenie w tym jednolitym pod względem architektonicznym miejscu, „rozbitej” w formie, ale użytecznej i przyjaznej przestrzeni publicznej. Plac Nowy Targ w zaproponowanej koncepcji może stanowić doskonałe „zaplecze” i alternatywę dla tętniącego życiem w dzień i w nocy wrocławskiego Rynku czy Placu Solnego. Przywrócenie funkcji targowych, wybudowanie Pawilonu Miejskiego, stworzenie atrakcyjnego otoczenia z fontanną i funkcjonalną małą architekturą, sprawi, że pl. Nowy Targ stanie się dla mieszkańców i turystów nowym i rozpoznawalnym miejscem spotkań.

Założenia projektowe
W koncepcji przyjęto założenie wielkości podziemnego parkingu pod placem Nowy Targ na 800 miejsc postojowych, likwidując obecny schron. Przyjęte rozwiązania umożliwiają jednak realizację parkingu podziemnego o różnej wielkości. W koncepcji przyjęto założenie wyłączenia ruchu kołowego z obszaru placu, umożliwiając swobodny ruch pieszy po jego obrzeżach i przekątnych. Założono również likwidację istniejącego w części południowej parkingu naziemnego.

Zagospodarowanie terenu
Zagospodarowanie terenu zostało zaprojektowane zgodnie z wytycznymi regulaminu konkursu, uwzględniono zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie placu Nowy Targ (Uchwała nr XLI/1283/09 Rady Miejskiej Wrocławia) oraz ustalenia „Opisu przedmiotu koncesji: Zaprojektowanie i wykonanie parkingu podziemnego wraz z niezbędną infrastrukturą pod placem Nowy Targ oraz z nawierzchnią placu i jej zagospodarowaniem”. W północnej części placu zaprojektowano zieleń wysoką w postaci trzech szpalerów drzew, miejsce na stoiska targowe przewidziano w zachodniej części placu, Pawilon Miejski umiejscowiono w części wschodniej płyty placu Nowy Targ, zaś fontannę, zgodnie z wytycznymi urbanistycznymi, przewidziano na przedłużeniu osi widokowej ul. Św. Wita. Poprawiono warunki ruchu rowerowego, projektując ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Piaskowej. Całość charakteryzuje się czytelną formą geometryczną, łącząc w sobie funkcje handlowo – targowo – rekreacyjne z ciągami pieszymi, trasą rowerową i infrastrukturą parkingu podziemnego. W projekcie uwzględniono lokalizację elementów małej architektury (z Katalogu Mebli Miejskich) oraz elementów oświetleniowych. Koncepcja zakłada etapowanie inwestycji z budową fontanny w etapie II oraz budową Pawilonu Miejskiego w etapie III. Posadzkę placu zaprojektowano z płyt granitowych polerowanych i granitowej kostki brukowej. Podkreślono ciąg historyczny na przedłużeniu ulicy Purkyniego do ul. Kotlarskiej, stosując kostkę brukową granitową o odmiennej kolorystyce niż zastosowana na płycie placu. Szczegóły zagospodarowania placu przedstawiono na planszy nr 1.

Parking podziemny
Przewidziano wykonanie parkingu podziemnego dla ok. 800 stanowisk postojowych, znajdujących się na 3 poziomach wysokości 2,2 m w świetle wszelkich do urządzeń technicznych, oraz wyburzenie istniejącego schronu podziemnego. Schematyczny projekt parkingu przedstawiono w części rysunkowej projektu. Wszelkie elementy architektoniczne znajdujące się powyżej poziomu terenu, w przestrzeni placu, zostały usytuowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, jak i z uwzględnieniem zabytkowego charakteru placu oraz umożliwieniem swobodnej komunikacji pieszej na obszarze placu we wszystkich kierunkach, w tym po przekątnych, oraz po obwodzie placu wewnętrznego, która z kolei nie będzie przecinać rampy wjazdowej do parkingu podziemnego. Ilość i szerokość ramp wjazdowych została zaprojektowana w sposób odpowiedni do ilości wymian samochodów, którą zakłada się na poziomie 200 pojazdów / godzinę. W związku z powyższym zapewniono wjazd do parkingu w postaci pochylni od ul. Piaskowej oraz wjazd i wyjazd na ul. Purkyniego i Piaskową, jak i ewakuacyjny wyjazd w kierunku ul. Jodłowej, o szerokościach zgodnych z warunkami technicznymi oraz wiedzą praktyczną.

Zaprojektowano 4 wyjścia z parkingu podziemnego, jak na rzutach części graficznej, usytuowane z uwzględnieniem zewnętrznych ciągów komunikacyjnych, zgodnie z zasadą nie lokalizowania elementów kubaturowych na osi głównych kierunków ruchu, jak i dogodnym połączeniem z parkingiem podziemnym, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych parkingów dla samochodów osobowych. Wyjścia z parkingu podziemnego zaprojektowano w konstrukcji nośnej stalowej obłożonej szkłem hartowanym bezpiecznym, samoczyszczącym, o mocowaniu systemowym punktowym do konstrukcji nośnej. Wygląd zewnętrzny zejść został zaprojektowany w sposób optymalny kubaturowo, z uwzględnieniem optycznej minimalizacji. Wyjścia z parkingu podziemnego będą dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Planowane usytuowanie parkingu oraz projektowane rampy, zejścia, jak i pozostałe urządzenia techniczne związane z parkingiem podziemnym zostały usytuowane w taki sposób, by utrzymać historyczny ciąg ul. Kotlarskiej i J. E. Purkyniego, a także, by zapewnić przejazd jednokierunkowy od wlotu ul. Św. Wita do skrzyżowania ulic J. E. Purkyniego z Piaskową, m. In. sytuując zespół pochylni wjazdowo – wyjazdowej na płycie placu i odpowiednio – poza osią ul. Św. Wita.

Poza wyszczególnionymi powyżej elementami zagospodarowania placu przewidziano wszelkie inne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania parkingu, których elementy są powiązane z zagospodarowaniem części naziemnej, w tym: elementy nawiewne i wywiewne, obudowy kanałów technicznych, studnie rewizyjne i inne. Przewidziano emitory otwarte wentylacji wywiewnej w ilości 6szt., a ostatecznie uzależnionej od rozwiązań projektowych parkingu, wysokości 4,5m, zlokalizowanych zgodnie z wiedzą techniczną, minimum 15m od elewacji istniejących budynków, zgodnie z rzutem projektu zagospodarowania terenu placu. Natomiast wszystkie nawiewne elementy systemu wentylacji (przyjęto 6szt, ostatecznie ilość określona zostanie w projekcie technicznym parkingu podziemnego) zaprojektowano jako wbudowane w formie kratek – w posadzkę placu w miejscach wskazanych części graficznej projektu.

Stoiska handlowe
Usytuowanie 21 stoisk handlowych zaprojektowano w zachodniej części placu Nowy Targ zgodnie z Regulaminem Konkursu. Do każdego z miejsc przeznaczonych pod stoiska handlowe przewidziano doprowadzenie przyłącza zasilania energią elektryczną i poboru wody, zlokalizowane w powierzchni gospodarczej magazynów stanowisk handlowych, oraz gniazda montażowe elementów zadaszenia w posadzce placu w miejscach zgodnie z projektem zagospodarowania terenu placu. Ponadto na powierzchni placu, w pobliżu projektowanego usytuowania stoisk handlowych przewidziano przyłącze wody oraz odpowiedni system odwodnienia placu umożliwiający spłukiwanie nawierzchni. Dodatkowo, w pobliżu projektowanych stoisk handlowych, zapewniono miejsce składowania odpadków w postaci kontenera wpuszczanego pod nawierzchnię placu. Wielkość kontenera będzie dostosowana do potrzeb prowadzonych usług handlowych. Komora kontenera z mechanizmem opuszczania i podnoszenia będzie mieć wymiary zapewniające lokowanie w niej standardowych kontenerów będących w użyciu przez służby utrzymania czystości. Natomiast sposób eksploatacji komory zostanie uzgodniony ze służbami utrzymania czystości. Wrzut odpadów będzie rozwiązany w sposób spójny architektonicznie z pozostałymi elementami zagospodarowania placu.

Stoiska handlowe zaprojektowano, tak by można było je każdorazowo demontować i składować w przestrzeni magazynowej garażu podziemnego, z lekkiej stalowej konstrukcji nośnej o punktowym mocowaniu do gniazd montażowych znajdujących się posadzce placu, obłożonej blachą gładką ze stali korteńskiej zgodnie z widokiem wizualizacji.

Pawilon Miejski
Zgodnie z wytycznymi Regulaminu Konkursu zaprojektowano Pawilon Miejski jako III, niepowiązany z innymi elementami założenia w sensie funkcjonalnym jak i niezależny etap inwestycji, usytuowany we wschodniej części placu Nowy Targ, dłuższym bokiem w kierunku północ – południe, równolegle do ul. Piaskowej, w strefie oznaczonej nieprzekraczalną linią zabudowy.

Konstrukcja nośna budynku została zaprojektowana na przedłużeniu osi konstrukcji parkingu podziemnego (zaprojektowanej na siatce o wymiarach 5×8,4m i 5,5×8,4m) tak, by uwzględnić optymalny rozkład obciążeń na konstrukcję podziemnego parkingu. Dodatkowo przewidziano wzmocnienie stropu płyty parkingowej bezpośrednio pod projektowanym Pawilonem Miejskim, oraz niezbędne przyłącza wodno – kanalizacyjne, elektryczne i telekomunikacyjne zakończone w sposób estetyczny, pozwalający na realizację obiektu później niż nawierzchnia placu. Do czasu budowy Pawilonu zaprojektowano tymczasowe wykończenie posadzki placu, przewidzianej pod obiekt, wykonanej z płyt granitowych polerowanych, zgodnie z rzutem zagospodarowania placu, tak by umożliwić jej demontaż podczas realizacji III etapu inwestycji.

Budynek Pawilonu Miejskiego zaprojektowano jako formę złożoną z 3 funkcjonalnych i kompozycyjnych elementów połączonych ze sobą ciągami pieszymi integrującymi ul. Piaskową z wnętrzem Placu Nowy Targ ,które podkreślają osie widokowe fontanny, a także rozbijają monotonność elewacji projektowanego budynku, zapewniając ciekawy jej rytm bryłowy i światłocieniowy. Całość została zadaszona wspólnym dachem, który w miejscach przejść pieszych jest przeszklony, co zapewnia ich doświetlenie. Projektowane kierunki przejść i ścian budynku zbiegają się miejscu zaplanowanym pod fontannę, co ma podkreślić jej znaczenie na placu.

W Pawilonie Miejskim zaprojektowano cztery podstawowe funkcje:
– mała gastronomia – kawiarnia, z możliwością organizowania ogródka letniego, z kuchnią, magazynem i zapleczem socjalnym;
– handel detaliczny, wraz z magazynem i zapleczem socjalnym;
– kiosk prasowy, wraz z magazynem i zapleczem socjalnym;
– punkt informacji turystycznej, z możliwością sprzedaży pamiątek lub organizacji niewielkich ekspozycji, wraz z magazynem i zapleczem socjalnym.

Małą gastronomię usytuowano po stronie północnej budynku, w pobliżu projektowanej zieleni, z wejściem zarówno od strony północnej budynku – przy ciągu pieszym o dużym natężeniu ruchu, jak i od strony zadaszonego szklanym dachem przejścia.
Kiosk prasowy oraz handel detaliczny umiejscowiono pośrodku budynku, pomiędzy zadaszonymi, przeszklonymi przejściami Pawilonu, z wejściami od strony przejść.

Punkt informacji turystycznej usytuowano po stronie południowej budynku, z możliwością wejścia od strony zadaszonego przejścia, jak i od strony ul. Piaskowej.

Część północną Pawilonu Miejskiego wyeksponowano ostro zakończonym, wystającym zadaszeniem, które podkreśla rangę miejsca. W celu skierowania ruchu pieszego w stronę centrum placu, dach Pawilonu został lekko nachylony w kierunku fontanny – środka ciężkości założenia. Monotonność elewacyjną projektowanego budynku rozbijają dwa zewnętrze, zadaszone przejścia w Pawilonie Miejskim ukierunkowane osiowo do centrum placu – fontanny, które podkreślają również osie widokowe i wprowadzają do centrum placu.

Pawilon Miejski zaprojektowano o wysokości od 5m od strony ul. Piaskowej do 4m od strony wewnętrznej placu, o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 300m2. Przewidywany koszt realizacji m2 powierzchni użytkowej budynku to 5.000zł netto, co daje maksymalny koszt 1.500.000zł netto.

Zestawienie powierzchni Pawilonu Miejskiego:
Lp. pomieszczenie [m2]
1 Kawiarnia 60,0
2 Kuchnia 10,0
3 Magazyn 10,0
4 Zaplecze socjalne 5,6
5 Kiosk prasowy 25,0
6 Magazyn 4,6
7 Zaplecze socjalne 10,5
8 Sklep detaliczny 32,0
9 Magazyn 4,6
10 Zaplecze socjalne 9,0
11 Informacja turystyczne + sprzedaż pamiątek 36,0
12 Wystawy 26,0
13 Magazyn 4,6
14 Zaplecze socjalne 12,3
Razem powierzchnia netto 250,2
Razem powierzchnia całkowita 298,3

Pawilon Miejski zaprojektowano w konstrukcji stalowej odpowiednio zabezpieczonej ogniowo. Obudowa zewnętrzna z płyt okładzinowych kamiennych na konstrukcji systemowej ocieplonej wełną mineralną gr. 20cm., oraz z przeszkleń systemowych samonośnych ze szkła hartowanego bezpiecznego, samoczyszczącego o kolorze tytanowym zgodnie z wizualizacjami. Ściany działowe zaprojektowano jako systemowe gipsowo – kartonowe wypełnione 10cm wełną mineralną, obłożone okładziną kamienno-podobną od strony pomieszczeń ogólnodostępnych. Dach zaprojektowano w konstrukcji stalowej, tradycyjnej, część nośna z blachy trapezowej na ryglach stalowych, ocieplony wełną mineralną twardą gr. 20cm, obłożony blachą gładką ze stali korteńskiej na konstrukcji systemowej do blachy trapezowej. W miejscach dwóch przejść zewnętrznych zadaszenie zaprojektowano jako przeszklone na konstrukcji stalowej systemowej, ze szkła hartowanego, bezpiecznego, koloru tytanowego. Posadzka Pawilonu Miejskiego zaprojektowana została z płyt granitowych polerowanych w częściach usługowych ogólnodostępnych, z płyt gresowych w częściach socjalnych i magazynowych, oraz z płyt antypoślizgowych z blachy korteńskiej w przejściach zewnętrznych a zadaszonych budynku.

Fontanna
Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu wskazano miejsce lokalizacji fontanny, bez projektowania jej formy przestrzennej. Założono, że będzie ona w ogólnej formie nawiązywać do charakteru i zastosowanych rozwiązań projektowych przedstawionej koncepcji.

Mała architektura
Elementy małej architektury zaproponowane w koncepcji zagospodarowania placu Nowy Targ we Wrocławiu zostały dobrane z Katalogu Mebli Miejskich. Elementy zagospodarowania tworzą spójną całość pod względem formy, kolorystyki i wybranych materiałów. Układ ławek w przestrzeni oraz ich kształt jest spójny z całą koncepcją zagospodarowania placu. Materiały z jakiego wykonane są ławki spełniają wymogi przedstawione w załączniku 1c do Regulaminu Konkursu Łączna ilość siedzisk wynosi 26 sztuk. Przewidziano jeden panel miejski z mapą sytuacyjną. Kosze na odpadki w łącznej ilości 10 sztuk zlokalizowano w niedalekim sąsiedztwie grup ławek w sposób niepogarszający komfortu użytkowników miejsc siedzących. Stojaki na rowery, ich lokalizacja i ilość zostanie ostatecznie uzgodniona z oficerem rowerowym na etapie projektu technicznego. Wybrano modele nowoczesne i uniwersalne zarazem, dobrze wkomponowujące się i prezentujące w miejscu docelowego przeznaczenia. Proponuje się wybór następujących elementów małej architektury:
• Ławki- LS/KA-I07, BIS escofet z oparciem, o długości siedziska 240cm. Całkowita długość ławki wynosi 380cm.
• Kosze na śmieci- KP/KA-A06, CS350, crystal, mmcite. Kosz na odpady potrójny, z popielniczką, o pojemności 2×32 litry i 55 litrów.
• Kratownice na drzewa- OD/KA-A06, AR170, arbottura, mmcite, o wymiarach 160x 160cm.
• Stojaki na rowery- VL145, velo, mmcite, długości 1500cm., jednostronne z uchwytem, na 6 miejsc, z możliwością umieszczenia w wersji wolnostojącej lub stałego kotwienia do płytek niewidocznymi śrubami.
• Panel miejski- CL170, c-light, mmcite, obustronna oświetlona gablota, o wysokości 2300cm i szerokości 1300cm.
• Sześcienne siedziska – escofet
• Słupki rozgraniczające – SP/KA-G01, SE100 mmcite, o wysokości 100cm., mocowane w płycie chodnika lub przytwierdzone do powierzchni chodnika.

Oświetlenie
W projekcie przewidziano zastosowanie oświetlenia ulicznego, montowanego na słupach oraz opraw oświetleniowych montowanych w nawierzchni placu. Uwzględniono potrzeby świątecznej oraz innej okolicznościowej iluminacji placu. Zastosowane elementy oświetlenia ulicznego zostały dobrane z Katalogu Mebli Miejskich tak, aby ich forma była spójna z pozostałymi elementami małej architektury i wyposażeniem placu. Ilość opraw dobrano tak, aby spełniały wymagania wynikające z przepisów szczególnych. W miejscach wynikających z kompozycji nawierzchni, określonych na etapie koncepcji, zastosowano oprawy oświetlenia montowane w posadzce placu. Oprawy spełniają wymagania przepisów odrębnych w zakresie zabezpieczenia przed oślepianiem. W projekcie uwzględniono oświetlenie całego obszaru placu i zaprojektowano rozmieszczenie oraz rodzaj latarni i opraw oświetleniowych.
Wybrano elementy oświetleniowe:
• Oświetlenie wysokie- escofet, Neo- prisma, słupy oświetleniowe wysokie PRIMA 420
• Oświetlenie niskie- escofet, Neo- prisma, słupy oświetleniowe niskie PRIMA 100
• Oświetlenie w nawierzchni- Inox 5615, Carrea, w kształcie prostokątnym, o wymiarach 350x175mm.

Zieleń
Projekt zakłada nową kompozycję zieleni w formie zieleni wysokiej i niskiej. Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, jak i wytycznymi urbanistycznymi, nowe nasadzenia zieleni wysokiej przewidziano w północnej części placu. Ze względu na wielkość parkingu podziemnego istnieje konieczność wycinki istniejących drzew w tej strefie placu. Projektowane drzewa to miłorząb dwuklapowy odm. ‘Saratoga’ (Ginkgo biloba ‘Saratoga’), o wykształconej koronie i wysokości 8 m, nasadzone w trzech szpalerach, w łącznej ilości 17 szt., równolegle do północnej pierzei placu. Dobrany gatunek jest odporny na mróz, szkodniki i choroby, świetnie znosi zasolenie i bardzo małe napowietrzenie gleby. W celu zapewnienia projektowanej zieleni wysokiej optymalnych warunków bytowych, zastosowano system napowietrzania brył korzeniowych, które umiejscowiono w nieckach o głębokości 2 m. Górne płaszczyzny klombów, w których umiejscowiono drzewa, zostały zakryte kratą zabezpieczającą przed zadeptaniem. Obramowanie klombów otaczających drzewa znajdują się w płaszczyźnie placu. Zarówno krata, jak i wielkość klombów oraz ich lokalizacja stanowią część kompozycyjną przestrzeni placu. Zachowano istniejący szpaler drzew wzdłuż zachodniej pierzei placu Nowy Targ.
Zieleń niską zaprojektowano w postaci gazonów wyniesionych ponad poziom posadzki o 0,3 m. Materiał, forma i kolorystyka gazonów tworzy spójną całość i nawiązuje do rysunku nawierzchni placu. Głębokość niecek gazonów to 0,8 m, a ich obramowanie może pełnić funkcję dodatkowych siedzisk. W gazonach zaprojektowano nasadzenia karmnika ościstego (Sagina subulata), którego gęsta darń o intensywnej zielonej barwie wypełni wnętrze gazonu.
Dla wszystkich elementów zieleni (wysokiej – drzew oraz niskiej – krzewy) zaprojektowano automatyczny system nawadniający.


Projektanci:

– Agnieszka Kubit
– Dominika Krop-Andrzejczuk
– Justyna Trocha
– Piotr Tracz
– Emilia Gillner
– Agata Dobosz

Konsultacje historyczne: Paweł Andrzejczuk

Więcej o projekcie w serwisie Architeon.pl

PROJEKTY

Comments are closed.

Nasi Klienci

 • Echo Investment (Kielce)
 • ArC2 - Fabryka projektowa (Wrocław)
 • Województwo Dolnośląskie
 • POL DRÓG
 • Group-Arch (Wrocław)
 • Izba Skarbowa - Wrocław
 • Chemeko System (Wrocław)
 • Prestiż MGC Inwest (Polkowice)
 • Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates - APAKA (Wrocław)
 • WROBIS - Grupa Mostostal Warszawa (Wrocław)
 • Inmoser Polska (Kraków)
 • Budus - Grupa PHMB (Wrocław)
 • Budserwis (Gliwice)
 • Kubit - Pracownia Projektowa (Wrocław)
 • ATD Architekci (Wrocław)
 • OZONE Architectural Studio (Wrocław)
 • Gmina Wrocław
 • Pracownia Autorska Architektury Jerzego Modlingera
Dziękujemy za zaufanie!