Wrocław, dolnośląskie

ocena wpływu planowanej inwestycji na pomnik przyrody

 • TYTUŁ|
  Opinia dendrologiczna dotycząca dębu szypułkowego – pomnika przyrody w kontekście inwestycji
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Architektura Nova
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, I. Szkatulnik
 • ROK|
  2018
 • ZAKRES|
  Opinia dendrologiczna pod kątem planowanej inwestycji

Prace nad opinią poprzedzono szczegółową inwentaryzacją dendrologiczną w otoczeniu budynku, dla którego planowana jest przebudowa i rozbudowa. Inwentaryzacja wykazała 19 sztuk drzew i krzewów. Na sąsiadującej działce rośnie pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 451 cm.

Ze względu na ochronę pomnikową przedmiotowego dębu Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia zalecił wykonanie opracowania dendrologicznego oceniającego wpływ planowanej inwestycji na stan drzewa.

Ocena wpływu planowanej inwestycji na drzewo polegała na: ocenie stanu sanitarnego drzewa, analizie warunków geotechnicznych i terenowych w jego otoczeniu oraz dokładnej analizie projektu – planowanych rozwiązań budowlano-wykonawczych.

 • TYTUŁ|
  Opinia dendrologiczna dotycząca dębu szypułkowego – pomnika przyrody w kontekście inwestycji
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Architektura Nova
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, I. Szkatulnik
 • ROK|
  2018
 • ZAKRES|
  Opinia dendrologiczna pod kątem planowanej inwestycji
Czytaj więcej

W terenie dokonano szczegółowych oględzin dendrologicznych, wykonano podstawowe pomiary dendrometryczne i pogłębioną diagnostykę drzewa z użyciem m.in. sondy arborystycznej, gumowego młotka oraz innych narzędzi. Oględziny wykazały, że system korzeniowy drzewa, pień i korona są w stanie dobrym.

Następnie poddano analizie projekt planowanej inwestycji pod kątem jej wpływu na przedmiotowe drzewo pomnikowe. Sformułowano wnioski z analiz i zalecenia zmierzające do ochrony drzewa. Skupiono się głównie na ochronie systemu korzeniowego w odniesieniu do  opinii geotechnicznej określającej warunki gruntowo – wodne.

Opracowane zalecenia i wytyczne pozwolą pogodzić realizację inwestycji z ochroną drzewa i jego siedliska. Do osiągnięcia tego celu warunkiem koniecznym jest zapewnienie  nadzoru dendrologicznego podczas realizacji inwestycji zarówno na etapie jej planowania, jak i stricte robót budowlanych. Monitoring tdrzewa powinien być kontynuowany również po zakończeniu inwestycji budowlanej przez okres minimum 3 lat.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361