Świdnica, dolnośląskie

KONCEPCJA PROJEKTOWA DLA ZABYTKOWEGO PARKU

 • TYTUŁ|
  Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji Parku Młodzieżowego w Świdnicy
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Gmina Miasto Świdnica
 • PRACOWNIA WIODĄCA|
  BMT Polska Sp. z o.o.
 • PROJEKTANCI|
  D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko, N. Bogucka, M. Turkowski
 • ROK|
  2018
 • POWIERZCHNIA|
  11,18 ha
 • ZAKRES|
  inwentaryzacja dendrologiczna, analizy przedprojektowe, kwerenda historyczna, wnioski konserwatorskie do projektu, koncepcja programowo-przestrzenna, uzgodnienia z konserwatorem zabytków

Park Młodzieżowy to bardzo ciekawy historycznie park – ze względu na fakt, że jest częścią założenia promenadowego na terenie dawnych fortyfikacji miejskich Świdnicy – o powierzchni 11,18 ha . Park ten jest wpisany do rejestru zabytków Świdnicy.

W ramach projektu wykonano inwentaryzację dendrologiczną, analizy przedprojektowe w tym: analizę komunikacyjną, analizę dendrochronologiczną, analizę gatunkową zieleni, analizę runa leśnego, analizę dokumentów studialnych (archiwalne materiały, mapy, zdjęcia, widokówki itp.), koncepcję układu ścieżek, koncepcję zagospodarowania przestrzenno-funkcjonalnego terenu parku, koncepcję zieleni. W projekcie dokonano doboru nawierzchni parkowych, małej architektury, doboru gatunkowego. Prace przeprowadzono z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich dla parku oraz w oparciu o kwerendę historyczną zrealizowaną przez stałą współpracownik – dr Iwona Bińkowska – historyk sztuki specjalizującą się w obiektach parkowych i ogrodowych, pracownik biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, a także o wyniki z analiz naszego autorskiego zespołu pod kierownictwem mgr inż. arch. kraj. Dominiki Krop – Andrzejczuk.

 • TYTUŁ|
  Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji Parku Młodzieżowego w Świdnicy
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Gmina Miasto Świdnica
 • PRACOWNIA WIODĄCA|
  BMT Polska Sp. z o.o.
 • PROJEKTANCI|
  D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko, N. Bogucka, M. Turkowski
 • ROK|
  2018
 • POWIERZCHNIA|
  11,18 ha
 • ZAKRES|
  inwentaryzacja dendrologiczna, analizy przedprojektowe, kwerenda historyczna, wnioski konserwatorskie do projektu, koncepcja programowo-przestrzenna, uzgodnienia z konserwatorem zabytków
Czytaj więcej

Koncepcja uzyskała pozytywną opinię Konserwatora Zabytków – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu.
W koncepcji programowo- przestrzennej ujęto wytyczne konserwatorskie wydane przez DWUOZ delegatura w Wałbrzychu, jak również wnioski z kwerendy historycznej oraz opracowanych przez zespół autorski analiz. Przykładowo granice dawnego cmentarza zostały w projekcie szczególnie podkreślone nasadzeniami liniowymi w postaci niskich żywopłotów. Koncepcja zakłada odtworzenie cennego, z punktu widzenia historycznego, układu kompozycyjnego parku poprzez uczytelnienie wnętrz parkowych, układów zieleni, osi widokowych z uwzględnieniem obecnych potrzeb. Układ dawnych kleszczy (nasypy) zachowany w terenie zostanie uczytelniony poprzez uporządkowanie i podkreślenie górnych narysów nasypów nasadzeniami krzewów ozdobnych.

Inwentaryzacja dendrologiczna parku objęła ponad 2393 szt. drzew, które zostały pomierzone, opisane pod względem sanitarnym, a później naniesione na analizie dendrochronologicznej, wyznaczono i opisano fazy rozwoju parku oraz przypisano drzewa w zależności od wieku do konkretnych faz rozwojowych Parku Młodzieżowego w Świdnicy. Dzięki wykonanej inwentaryzacji dendrologicznej zespół odnalazł w parku niezwykły okaz drzewa rzadko spotykanego w Polsce odmiany klonu – klon kapadocki (Acer cappadocicum) o obwodzie aż 360 cm! – prawdopodobnie drugi największy okaz tego gatunku w Polsce! (odrębnym opracowaniem wykonano opinię dendrologiczną dla tego drzewa z postulatem do jego ochrony, a także wpisu do rejestru pomników przyrody – więcej o tym wyjątkowym drzewie można przeczytać w portfolio firmy – tutaj )

Projekt przewiduje zachowanie leśnego charakteru parku z uwzględnieniem uporządkowania zieleni istniejącej, uzupełnieniem istniejących alei oraz wprowadzenie zieleni średniego i niskiego piętra – krzewów naturalistycznych i ozdobnych, formowanych żywopłotów oraz pnączy. W projekcie zieleni zastosowano dobór gatunkowy oparty na roślinności rodzimej jak np. kłokoczka południowa, bez koralowy, parczelina trójlistkowa, lipa drobnolistna, sosna czarna.

W zakresie gospodarki drzewostanem spośród zinwentaryzowanych 2393 szt drzew istniejących, do wycinki ze względu na zły stan sanitarny zakwalifikowano 148 szt. drzew, do pielęgnacji zakwalifikowano 888 szt drzew, do adaptacji zakwalifikowano 1357 szt drzew.

Na podstawie analiz przedprojektowych w tym analizy komunikacyjnej i dendrochronologicznej (wieku zinwentaryzowanych drzew) powstał projekt układu ścieżek, który częściowo odtwarza historyczny przebieg ścieżek. Wzdłuż ścieżek zaprojektowano nisze z ławkami, kosze na odpady, a przy wejściach do parku stojaki rowerowe. Projekt rozszerzony był o projekt oświetlenia. Do koncepcji programowo – przestrzennej został wykonany kosztorys inwestorski. Opracowanie stanowiło podstawę do otrzymania dotacji zewnętrznej dla Gminy Świdnica w wysokości 7 mln zł

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361