Świdnica, dolnośląskie

BEZPIECZEŃSTWO WOKÓŁ DRZEW W ZABYTKOWYM PARKU

 • TYTUŁ|
  Raport z przeglądu drzew na terenie Parku Centralnego w Świdnicy z zaleceniami dalszego postępowania z drzewostanem
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Miasto Gmina Świdnica
 • ZESPÓŁ|
  D. Krop-Andrzejczuk, N. Bogucka
 • ROK|
  2018
 • POWIERZCHNIA|
  11,85 ha
 • ZAKRES|
  Przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa

Przegląd drzewostanu wykonano pod kątem oceny bezpieczeństwa drzew w Parku Centralnym w Świdnicy. Obiekt ten jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnicy.

Teren parku pełni funkcję publicznego terenu zieleni i jest istotnym elementem kompozycyjnym miasta Świdnicy – stanowi południowy fragment unikatowego założenia świdnickich plant.

Warunki siedliskowe drzewostanu uległy w ostatnim czasie zmianom, ze względu na rewitalizację, wykonaną w parku w zakresie remontu cieku wodnego, budowy ścieżek, instalacji nowych elementów małej architektury, założenia oświetlenia parku, a także wycinek i założenia nowych nasadzeń.

 • TYTUŁ|
  Raport z przeglądu drzew na terenie Parku Centralnego w Świdnicy z zaleceniami dalszego postępowania z drzewostanem
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Miasto Gmina Świdnica
 • ZESPÓŁ|
  D. Krop-Andrzejczuk, N. Bogucka
 • ROK|
  2018
 • POWIERZCHNIA|
  11,85 ha
 • ZAKRES|
  Przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa
Czytaj więcej

Na obszarze prawie 12 hektarów parku zinwentaryzowano łącznie 1011 drzew. Każde z drzew zakwalifikowano w projekcie gospodarki do adaptacji, pielęgnacji, monitoringu, ekspertyzy lub wycinki sanitarnej. Sformułowano także zalecenia szczegółowe dotyczące form badań drzew przeznaczonych do ekspertyzy oraz rodzaju zalecanych zabiegów pielęgnacyjnych.

Drzewostan parku został zinwentaryzowany w podziale na 3 sektory, odpowiadające etapom powstawania parku. Podział ten ułatwi dalszą pracę Zamawiającemu i Wykonawcom.

Dzięki sprawnej pracy naszego Zespołu, na specjalne życzenie Zamawiającego, po każdym wyjeździe w teren sporządzaliśmy raport, informujący o ilości zinwentaryzowanych drzew w stanie złym, które zagrażały bezpieczeństwu użytkowników parku. Dzięki takiej współpracy Zamawiający był w stanie dużo szybciej reagować na niebezpieczeństwo i po uzyskaniu stosownych zezwoleń przeprowadził niezbędne wycinki.

Na terenie Parku stwierdzono występowanie (gniazdowanie) gatunków chronionych – ptaków, jak również występowanie siedliska chronionego gatunku chrząszcza – kwietnicy okazałej.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361