Wrocław, Polska

Operat dendrologiczny i ekspertyza dendrologiczna drzew - pomników przyrody

  • |

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dębów szypułkowego (Quercus robur) w obliczu planowanej przez Zamawiającego inwestycji. Sporządzona dokumentacja miała na celu ocenę stanu sanitarnego drzewa i możliwości jego zachowania oraz wydanie ewentualnych zaleceń do dalszego postępowania z nim w trakcie prowadzonych robót budowlanych i po zakończeniu budowy.

  • |
Czytaj więcej

Na zlecenie Inwestora wykonaliśmy opracowania przedprojektowe w granicy działki inwestora wraz z jej otuliną. Ze względu na wyjątkowe położenie terenu objętego inwestycją na obszarze Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego we Wrocławiu, a także sąsiedztwo z sędziwymi drzewami , w tym kilkoma pomnikami przyrody wykonaliśmy:

  • inwentaryzację dendrologiczną
  • projekt gospodarki istniejącym drzewostanem wraz z oceną stanu sanitarnego drzew oraz analizą możliwości uniknięcia kolizji istniejącego drzewostanu z planowaną inwestycją. Wykonaliśmy projekt przesadzeń dużych drzew, projekt wycinek drzew w złym stanie sanitarnym i kolidujących z inwestycją, a także projekt obejmujący pielęgnację drzew wśród drzew przewidzianych do adaptacji.
  • projekt ochrony drzew dla fazy projektu budowlanego inwestycji,
  • plan przesadzeń drzew opracowany we współpracy z ekspertami od przesadzania dużych drzew.
  • ekspertyzę dla drzew graniczących z planowanymi obiektami kubaturowymi oraz związaną z nimi infrastrukturą techniczną oraz koniecznymi głębokimi wykopami.

Z uwagi na lokalizację planowanej inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego Parku Szczytnickiego we Wrocławiu, terenów wchodzących w obręb historycznego układu urbanistycznego osiedla Zacisze we Wrocławiu, ujętego w ewidencji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz sędziwych drzew, w tym pomników przyrody, projekt stanowił wsad do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dla inwestycji uzyskano decyzję środowiskową na jej realizację.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361